Účtovnícke služby

Vedenie účtovníctva, účtovná závierka, evidencia DPH, odborné poradenstvo

Služby, ktoré poskytujeme klientom sú na profesionálnej úrovni. Účtovníctvo je vedené správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. Naším klientom poskytujeme krytie rizika súvisiaceho s poskytovaním účtovníckych služieb našou spoločnosťou až do výšky 33 000,- Eur.

Vedenie účtovníctva dodávateľským spôsobom

 • podvojné účtovníctvo v programe „OMEGA“
 • jednoduché účtovníctvo v programe „ALFA Plus"
 • Triedenie a usporiadanie prijatých dokladov

 • Formálna kontrola všetkých účtových dokladov aby účtovné doklady spĺňali všetky náležitostí zo zákona

 • Zápis a správne zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov do účtovníckeho programu

 • Vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy.

 • Vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

 • Poskytovanie priebežných informácií o výsledkoch hospodárenia, stave majetku, pohľadávkach a záväzkov v dohodnutých časových intervaloch

 • Poskytnutie vzdialených prístupov klientom do účtovníctva cez server a podpora pri vyhotovovaní rôznych faktúr, evidencií, prevodov a pod

 • Spracovanie štatistických hlásení

Účtovná závierka

 • Odsúhlasenie zostatkov majetku a záväzkov a uzatvorenie účtov hlavnej knihy.

 • Spracovanie inventúry majetku a záväzkov, vyhotovenie inventarizácie, majetku a záväzkov spoločnosti, zaúčtovanie inventarizačných rozdielov.

 • Záverečná kontrola celého účtovníctva a uzatvorenie účtovníctva bežného účtovného obdobia

 • Spracovanie ročnej účtovnej závierky, vrátane daňového priznania dane z príjmov a účtovných výkazov právnických osôb a fyzických osôb

Evidencia DPH

 • Spracovanie evidencie dane z pridanej hodnoty, vypracovanie priznania DPH , kontrola a podanie

 • Spracovanie kontrolného a súhrnného výkazu, kontrola a podanie

Odborné poradenstvo a konzultácie

 • Konzultácie k účtovnej problematike v rámci spracovávaných účtovných dokladov

 • Vypracovanie rôznych analýz evidencií z účtovnej oblasti.

 • Konzultácie k daňovej problematike